برخی از پروژه های انجام شده در شرکت فراز الکترونیک پویا ایساتیس

am787

AM787

IGBT GATE DRIVER,TYPE1SD210F2- FZ600R65KF1

IGBT GATE DRIVER,TYPE1SD210F2- FZ600R65KF1

Relay 393D10-1

Relay 393D10-1

Relay 393D10-26

Relay 393D10-26

SCC10-15230V

SCC10-15230V

SHIFTER

SHIFTER

UNIT TORQUE MONITOR AUTOGARD E505

UNIT TORQUE MONITOR AUTOGARD E505